code (collier) neo chằng dùng neo trụ, giữ MBA hoặc kẹp đỡ xà MBA